По-добро обучение за по-добър свят

Творчески работилници

Вярвам, че всеки от нас учи по-лесно чрез преживявания. В творческите работилници учениците сътворяват украси, играчки, игри и различни STEAM проекти с помощта на природни и рециклируеми материали. Ученето чрез творчество изгражда у подрастващите инженерно, творческо и логическо мислене, възпитава екологично самосъзнание, налага стандарт на отношение, подпомага учениците в осъзнаването на личния принос за опазване на природата  и подобрява връзката им с  нея.

Положителни страни на творческите работилници:

– Придобитите със собствен опит знания, посредством наблюдение и изследване на различни социални проблеми, включването на децата в работилници, които им предоставят възможност за нов поглед върху приложението на отпадъци от различни суровини са по-устойчиви и  по-лесни за разбиране и усвояване.

– Провеждането на обучение, ориентирано към опита активизира детския интерес. Обогатяват се знанията по различни екологични въпроси и се развива умението за откриване на връзки и зависимости между дейността на човека и различните екологични проблеми. Поставянето на децата в позиция на активни наблюдатели и творци спомага за развитието на познавателните им умения.

– Отсъствието на времеви ограничения, които поставя рамката на учебния час, а също и стриктното следване на урочния план, дава свобода и увереност дори и при най-малките ученици.

– Проектното обучение предоставя възможност за диференциран подход. Всяко дете следва своя ритъм и умения – учениците с повече знания и умения не се отегчават, защото не се налага да изчакват по-неопитните, а те от своя страна не се обезсърчават от непосилни за тях задачи.

– Създава се възможност за активно общуване и взаимопомощ между членовете на групата, което сплотява екипа и съдейства за изграждане на приятелски кръг.

– Отвореното обучение допринася  за развитие на организационните умения на учениците. Учат се да планират своите проекти, като не пропускат нито един от етапите за осъществяването им. Поемат лична отговорност за реализирането на проектите си и усъвършенстват презентационните си умения.

Творчески работилници с природни материали

Природата е наш дом и ние сме част от природата. Нейните суровини могат да ни служат както за храна, създаване на дрехи и подслон, така и за творчество.

Творчески работилници с рециклируеми материали

Използването на отпадъчни и рециклируеми продукти в процеса на обучение чрез творческо претворяване, допринася за обогатяване на знанията по отношение на екологичните проблеми и промяна на шаблона в мисленето като консуматори.

Обичаи и екология

Българите сме богати на обичаи, които са изиграли важна роля в съхранението ни като народ и самосъзнание през вековете. Те са запазени и до днес, а с помощта на творческите работилници, учениците осъвременяват и

Грижа за природата и животните

Грижата за животните и заобикалящата среда е сред най-висшите проявления на правилно изградено екологично отношение. Тази грижа показва осъзнаването на взаимната зависимост между човека и природата. Милосърдието към беззащитните е безкористната любов, която децата могат да изпитат.

За Мен

Райна Илиева Видева

Начален учител

40 СУ “Луи Пастьор” – София

IMG_0165
Scroll to Top