2023/2024 учебна година

1. Семинар „Промени в нормативната уредба  за предстоящата учебна година” – 13.09.2023 г.- Обучител: Ант. Кръстанова- директор в 40 СУ , 2 академични часа

2. Семинар „Изработване и актуализиране на педагогическо  портфолио” -19.09.2023 г. Обучител: Р. Тенжова –главен учител в 40 СУ, 2 академични часа

3. Семинар „Готови за атестиране – запознаване с изискванията и критериите за предстоящото атестиране” -10.10.2023 г.- обучител: В. Иванова, 2 академични часа

4. Тиймбилдинг „Екологично образование – учене и действие за по-добро бъдеще” -14.10.2023 г.- обучители – Росица Терзиева, Райна Видева, 2 академични часа

2022/2023 учебна година

1. Уебинар за класни ръководители „Изготвяне на лично образователно дело на ученика” – обучител: Зоя Проданова -12.09.22 г., 2 академични часа

2. Тиймбилдинг „Емоционалната интелигентност – успех, разбирателство, преодоляване на трудности“ – обучител: Антоанета Кръстанова  – 15.10.22 г ., 2 академични часа

3. Семинар „Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование” – обучител: Ст. Спасова – 16.10.22 г., 2 академични часа

4. Семинар „Работа с деца с обучителни трудности СОП” – обучител: Красимира Александрова – 15.11.22 г., 2 академични часа

5. Семинар „Преодоляване на гнева и агресията и разрешаване на конфликти“ – обучител: Стефка Спасова – 13.12.22 г., 2 академични часа

6. Семинар  „Екипна работа между педагогическите специалисти-споделяне на опит по програмата „Училища за пример“ – обучител: Елисавета Васова – 17.01.23 г., 2 академични часа

7. Семинар „Компетентностният подход” – обучител: Райна Видева – 15.02.2023 г., 2 академични часа

8. Семинар „Готови за инспекция” – запознаване с указанието на НИО за предстоящото инспектиране за периода 03.04-07.04.23 г. – обучител: Антоанета Кръстанова – 07.03.23 г., 2 академични часа

9. Семинар „Споделяне на иновативни практики от реализирания международен проект Еразъм + на тема „Екологично образование: учене и действие за по-добро бъдеще“ – обучител: Зорница Владкова – 16.05.22 г., 2 академични часа

2021/2022 учебна година

1. „Изготвяне на педагогическо електронно портфолио“ -13.09.21 г. Обучител: Росица Тенжова – главен учител в 40 СУ, 3 академични часа.

2. „Нови и важни промени в нормативната уредба“ – 18.09.21 г. Обучител: Стефка Спасова – зам. директор в 40 СУ, 3 академични часа.

3. „Методически насоки за обучение в дигитална среда“ – 19.09.21 г. Обучител: Зоя Проданова- зам. директор в 40 СУ, 3 академични часа.

4. „Как да пестим енергия в училище?” – 12.10.21 г. Обучител: Стефка Спасова – зам. директор в 40 СУ, 2  академични часа.

5. „Екипно учене и сътрудничество между учителите“-15.02.22 г. Обучител: Елисавета Васова – председател на МО „Начален етап” в 40 СУ, 2 академични часа.

6. „Курс “STEM в училище – приложни и интердисциплинарни методи в образованието по науки” -19.04.22 г. Обучител: Биляна Атанасова- преподавател в 40 СУ, 2 академични часа.

2020/2021 учебна година

1. Обучение на тема: „Нека бъдем приятели – заедно срещу агресията и насилието“ – 02.09.2020 г. Обучител:  Стефка Спасова, зам. директор, 3 академични часа.

2. Обучение на тема: „Компютърно моделиране в начален етап“ – 11.09.2020 ч. Обучител: Еленка Запрянова, главен учител, 3 академични часа

3. Обучение на тема: „Визия за бъдещето” по проекта BEACON – Bridging  European and Local Climate Action (”Мост между действията за климата на Европейско и на местно ниво”) – 13.10.2020 г. Обучител:  Росица Тенжова, главен учител, 3 академични часа.

4. Обучение на тема: „Развитие на позитивна училищна култура“ – 17.11.2020. Обучител: Антоанета Кръстанова, директор, 4 академични часа

5. Обучение на тема: „Изграждане на екологично самосъзнание“ ; 14.04.2021 г. Обучител: Райна Видева, начален учител, 3 академични часа

6. Обучение на тема: „Изграждане на включваща среда. Социално-емоционално учене“ – по лидерска програма за училищно развитие – „Училище за пример“ – 22.06.2021 г. Обучител: Ели Васова, председател на Методическо обединение – начален етап, 3 академични часа.

2019/2020 учебна година

1. Обучение на тема: „Компютърно моделиране в начален етап“- 11.09.2020 г. Обучител: Еленка Запрянова, главен учител,  преподавател по ИТ, 3 академични часа.

2. Обучение на тема: „Работа в електронната платформа за дистанционно обучение Teams“ – 24.09.2020 г. Обучител: Зоя Проданова, зам. директор,  4 академични часа

3. Обучение на тема: „Иновации и модерни технологии в преподаването и общуването” по проект „Как да бъдем училище на 21 век”, в рамките на Европейската програма за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм+” – 22.10.2019 г. Обучител: Димитрина Стоева, начален учител, базов учител на СУ „Св.Кл. Охридски,  3 академични часа

4. Обучение на тема: „Наркотични и упойващи вещества – рискове и опасности” – 17.12.2019 г. Обучител: Красимира Александрова, педагогически съветник –-  3 академични часа

5. Обучение на тема: „Как да приобщим децата/учениците със специални образователни потребности /СОП/ и да спомогнем за преодоляване на предразсъдъците към тях от страна на останалите ученици“ – 03.02.2020 г. Обучител: Красимира Александрова, педагогически съветник, 3 академични часа

6. Обучение на тема: „Превенция на инфекциозни заболявания в училище – КОВИД 19. Предпазни средства и и профилактични мерки“– 20.03.2020 г. Обучител: Емилия Иванова, медицински фелдшер, 3 академични часа

2018/2019 учебна година

1. Обучение на тема: „Работа с електронен дневник в платформата „Школо“ – 25.09.2018 г. Обучител: Зоя Проданова, зам. директор,  4 академични часа

2. Обучение на тема: „Работа на учителя с проблемни ученици“ – 20.11.2018 г.  Обучител: Красимира Александрова, педагогически съветник, 3 академични часа

3.Обучение на тема: „Изисквания към оценяването в 5-7 клас“ – 08.01.2019 г. Обучител: Антоанета Кръстанова, директор, 3 академични часа

4. Обучение на тема: „Подходи за работа с ученици в начална училищна възраст с нарушена плавност в говорната продукция – заекване“ –19.02.2019 г. Обучител: Валентина Лалова, логопед, 3 академични часа.

5. Обучение на тема:  „Екологично образование и възпитание в училище“ – 23.04.2019 г. Обучител: Стефка Спасова, зам. директор,  3 академични часа

Scroll to Top