За мен

Име: Райна  Илиева Видева

Длъжност:  Учител в начален етап

Специалност: Начална училищна педагогика

Втора специалност: Специална педагогика – Етопедия

Университет: СУ “Климент Охридски”,

                       ЮЗУ “Неофит Рилски”

Месторабота: 40 СУ “Луи Пастьор”, София

Контакти: kadieva@gmail.com

 

Философия на преподаване

“Личността на учителя е много по-важна от това, което преподава.” – Карл Менингер

     Вярвам, че учителят трябва да прилича на свещ, която да запали любознателността и дори любопитството на учениците към заобикалящия ги свят и случващите се събития. Да бъде вдъхновител, за да събуди умовете и душите за новост, промяна, желание за себепознание и сътворяване на един по-добър свят. Ето защо личността и действията на учителя имат много по-голяма сила в обучението и възпитанието на бъдещо поколение от неговите думи.

     Няма значение на колко години сме в момента, всеки един от нас може да назове любимия си учител – онзи, оставил трайни следи в живота ни или чийто глас все още чуваме при вземането на важни житейски решения. Великите учители намират начин да  останат в спомените на тези, на които са преподавали в продължение на много години.  И няма значение дали говорим за госпожата от детската градина, която е чела приказки за приспиване и е сплитала плитките на всяко момиче в групата или за учителя по физика и астрономия, който те вдъхновил да се взираш с телескоп всяка нощ в необятния космос и да търсиш неоткрити планети. Любимият учител винаги ще има своето специално място в сърцето  и спомените, а мисълта за него ще продължава да те мотивира да дадеш най-доброто от себе си във всяко начинание.

Отговорности и компетентности

Като учител в начален етап преподавам по следните предмети:

– български език и литература;

– математика;

– изобразително изкуство;

– музика;

– физическо възпитание и спорт;

– технологии и предприемачество;

– човекът и природата;

– човекът и обществото;

– час на класа.

Отговорностите ми като учител са следните:

– провеждам и подпомагам обучението на ученици по отделните предмети;

– планирам и провеждам подготовка по преподаваните предмети;

– планирам дейности, чрез които образователните цели придобиват практическа насоченост;

– използвам междупредметни връзки и интердисциплинарни подходи, като подбирам дейности за прилагане на знанията в практиката;

– управлявам учебния процес чрез консултиране на учениците и фасилитиране на дейностите;

– отчитам постиженията, аргументирам комплексната оценка и планирам подкрепящи мерки;

– изграждам увереност у учениците за използване на придобити знания за решаване на различни по сложност проблеми;

– отговарям за безопасността на учениците си.

В процеса на преподаване и учене прилагам иновативни подходи и практики, включително и технологични, които допринасят за  мотивацията и активната работа на учениците. Следвайки темпото и динамиката на променящия се свят, се стремя в съответствие да променям средата и методите на преподаване.

В педагогическата си дейност избирам отворени форми като:

– проектно обучение;

– учене по станции;

– обучение в работилници;

– обучение по дневен план.

Председател съм на Училищното настоятелство на 40. СУ “Луи Пастьор” и като такъв организирам базари и различни училищни инициативи.

Имам изявени интереси към екологията и опазването на околната среда. Основател съм на клуб “Рециклатор”, който има за цел да изгради високо екологично самосъзнание и отговорно отношение към природата и нейното опазване чрез претворяване (upcycling) на природни или отпадъчни материали в декорации, STEM и STEAM проекти.

Академични компетентности

1. Първоначална професионална подготовка:

– притежавам теоретични знания по предметите, които преподавам, и в областта на педагогиката, психологията, методиката и специалните учебни предмети, включително свързани с най-новите постижения и следя развитието им;

– познавам иновативни образователни технологии, техники и методи на преподаване и оценяване, приложими за образователното направление, в което преподавам;

– познавам когнитивното, емоционалното и физическото развитие на отделните възрастови групи ученици и ориентирам обучението в зависимост от индивидуалните им потребности;

– познавам и прилагам книжовните езикови норми на съвременния български език;

– познавам и прилагам методи за работа в мултикултурна среда, за подкрепа и мотивиране на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, с обучителни трудности или в риск, както и с изявени възможности;

– познавам възможностите на информационните и комуникационните технологии и механизмите за интегрирането и приложението им в образователния процес;

– познавам техники и начини за формиране у учениците на комуникативни умения, критично и конструктивно мислене, ефективно търсене, извличане, подбор и преценка на полезността на информация от различни източници.

2. Умения за учене през целия живот:

– имам положително отношение към личностното си развитие и професионално усъвършенстване и активно участвам в квалификационни форуми и конференции в различни педагогически направления, представям добри и иновативни практики и споделям наученото с колегите си;

– умея да оценявам собственото си професионално развитие, преценявам необходимостта от повишаване на квалификацията, като чрез обучение в различни квалификационни форми целенасочено надграждам академичната си подготовка;

– проявявам положително отношение към вътрешноинституционалната квалификация, като участвам в планираните форми и в дейности по проекти и програми.

Педагогическа компетентност

1. Планиране

– познавам държавните образователни стандарти (учебен план и общообразователна подготовка) и учебната програма по преподаваните от мен предмети, планирам дейността си, свързана с обучението, като разработвам годишно тематично разпределение;

– умея да дефинирам ясни образователни цели, планирам подходи и техники за учене и мотивиране на учениците, за реализиране на вътрешнопредметни и междупредметни връзки и прогнозирам очакваните резултати;

– познавам специфичните потребности на всяко дете или ученик и умея да планирам дейности за индивидуална работа и за подкрепа;

– притежавам знания и умения за работа с ученици със специални образователни потребности, в риск, с хронични заболявания или с изявени дарби;

– познавам и планирам използването на иновативни методи за преподаване и оценяване на резултатите на учениците, модели на позитивно възпитание и конструктивни подходи за осъществяване на обучение, основаващи се на сътрудничество за постигане на по-добри резултати.

2. Организиране и ръководене на образователния процес:

– използвам диференциран подход – отчитам конкретните особености на учениците (възрастови, когнитивни, емоционални и др.);

– познавам възможностите и умея да подбирам и прилагам ефективни, иновативни методи и използвам подходящи средства и материали за самоподготовката и при реализиране на възпитателния процес;

– осигурявам на учениците възможност да упражняват и прилагат придобитите знания, да развиват творческото мислене и мотивация за самостоятелно действие, както и да получат обратна информация за това как се справят и как да подобрят резултатите си;

– умея да прилагам информационните и комуникационните технологии в работата си, да подпомагам и мотивирам учениците за формиране на дигитални умения;

– насърчавам усвояването на знания и на ключовите компетентности по съответния учебен предмет, формирам и развивам у учениците умения за самостоятелен живот, за междуличностно и междукултурно общуване, вземане на решения, съпричастност, отговорност за собствените действия, за критично, самокритично и конструктивно мислене.

3. Оценяване на напредъка на учениците

– познавам ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците и умело разработвам и прилагам ефективен инструментариум за проверка и оценка на постигнатите резултати, за определяне на достигнатото равнище на усвояване на знания и формиране на умения;

– използвам подходящи методи, средства и подходи за насърчаване на напредъка и постигнатите резултати от учениците;

– осигурявам обективна и навременна информация за индивидуалното развитие и за постигнатите резултати, информирам родителите за тях и определям мерки за допълнителна подкрепа, консултиране и коригиране, като използвам конструктивно обратната връзка за подобряване на преподавателската си дейност;

– изграждам умения у учениците за самооценка, самокритичност и самоусъвършенстване.

4. Управление на процесите в класа:

– притежавам умения да организирам, координирам и контролирам дейностите по време на преподаването, поддържам необходимата дисциплина и работна атмосфера в класа, работя с всички групи, обобщавам постигнатите резултати;

– умея да ръководя клас, като споделям грижата и отговорността за учениците, формирам умения за работа в екип, мотивирам за участие в планираните дейности и за самостоятелно учене, възпитавам в дух на толерантност и формиране на гражданска позиция;

– познавам и прилагам конструктивни подходи на сътрудничество, за насочване на учениците към автономия в ученето чрез придобиване на ключови умения;

– проявявам отношение към специфичните потребности на учениците, прилагам диференциран подход на обучение с цел подпомагане на ефективното учене;

– познавам и прилагам техники за превенция и справяне в конфликтна ситуация, подбирам методи и подходи, ориентирани към формиране на съпричастност, солидарност и съобразяване с личностните и ценностните различия между хората;

– познавам причините и факторите за агресивно, асоциално и антисоциално поведение и прилагам начините за противодействие и реагиране при всяка специфична ситуация;

– формирам положително отношение за опазване на материално-техническата база и възпитавам у учениците отговорност.

Комуникативна компетентност

1. Умения за работа в екип:

– умея да си партнирам с други педагогически специалисти и активно участвам в дейности, свързани с разработването на стратегията за развитие на училището;

– създавам и поддържам ефективни и конструктивни професионални взаимоотношения с колегите и подкрепям ръководния екип на институцията, като участвам активно в работата на педагогическия съвет, на комисии и др.;

– осъществявам методическа и организационна подкрепа на новоназначени учители;

– взаимодействам с други педагогически специалисти за осигуряване на равни образователни възможности при интеграцията на ученици;

– проявявам положително отношение към политиките и практиките на институцията, участвам в извънкласни и извънучилищни мероприятия и се включвам в реализирането на културни и социални дейности.

2. Умения за работа с родители и други заинтересовани страни:

– умея да приобщавам родителите за постигането на образователните цели с оглед увеличаване на възможностите за положително въздействие върху учениците и за утвърждаване авторитета на институцията;

– умея да организирам родителите в организирането и реализирането на дейности и проекти на институцията;

– организирам и провеждам родителски срещи, предоставям на родителите навременна, вярна и конструктивна информация за резултатите на учениците по отношение на успеваемост и напредък, области на подобрение, отсъствия, участие в дейности, като зачитам достойнството на всеки ученик;

– сътруднича си с обществения съвет, училищното настоятелство и други партньорски организации при изпълнение на съвместни инициативи и проекти в рамките на повишената училищна автономност.

Административна компетентност:

– познавам, разбирам и прилагам нормативната уредба за системата на училищното образование, държавните образователни стандарти, необходими за професионалното изпълнение на задълженията и отговорностите;

– познавам и прилагам ДОС за информацията и документите на институцията, реда и сроковете за приемане, създаване, водене, отчитане и унищожаването й;

– познавам и спазвам законно установените норми, които имат отношение към професионалните права, задължения и трудовото му правоотношение;

– познавам и прилагам етичния кодекс за работа с деца и етичния кодекс на образователната общност, познавам правата на човека и детето, спазвам професионална етика, както и изискванията за конфиденциалност по отношение на учениците и родителите.

 

Scroll to Top